สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 เมษายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560
  •  ฝ่ายอำนวยการ ...

พันเอก ทศพล มาพงษ์
หัวหน้ากองกำลังพล

พันเอก ยุทธพรหม จักษุรักษ์
หัวหน้ากองข่าว

 

พันเอก เอกวุฒิ สุขรส
หัวหน้ากองยุทธการ

พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ
หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง

พันโทบดินทร์ เดชาเลิศ
หัวหน้ากองกิจการพลเรือน

ฮิต: 11857