สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 เมษายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2558
  • ประวัติหน่วย ...

  • เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จทบ.ต.ก. มี ผบ.จทบ.ต.ก. เป็น ผบ.ค่ายวชิรปราการ และให้การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ร.๑๔, ร.๑๔ พัน.๑, ร.๑๔ พัน.๒, ร.๑๔ พัน.๓, กกล.นเรศวร, กรม ทพ.๓๕ และหน่วยทหารที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
  • เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แปรสภาพ เป็น มทบ.๓๑๐ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๕๘ ลง ๒๔ ก.ย. ๕๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๘ เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

ฮิต: 11768