สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 เมษายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558
  • ภารกิจ ...

  • ดำเนินงานในด้านการปกครอง , ดูแลกำลังท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อย , ระดมกำลังกองหนุนทุกประเภทในพื้นที่ สนับสนุนหน่วยทหารต่างๆ   ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก   และจังหวัดกำแพงเพชร  รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
ฮิต: 6957