สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 เมษายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2558
  • อดีต ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก

 พ.ท.เจริญ เนตรแพ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๓ มิ.ย. ๒๕๒๔ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๒๖
 พ.อ.ประวัติ บันเทิง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑๙ พ.ย. ๒๕๒๖ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๒๘
 พ.อ.สถาพร พงษ์พิทักษ์
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๓ มิ.ย. ๒๕๒๔ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๒๖
 พ.อ.วีระวัติ ปีตะนีละผลิน
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๓๑ ส.ค. ๒๕๓๐ - ๑๒ ต.ค. ๒๕๓๓
 พ.อ.นิพันธ์ ศรีไพบูลย์
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑๒ ต.ค. ๒๕๓๓ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๕
 พ.อ.ไกรสีห์ โสภโณดร
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑๖ ต.ค. ๒๕๓๕ - ๑ พ.ค. ๒๕๔๐
 พ.อ.ชาญชัย นาคประไพ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑ พ.ค. ๒๕๔๐ - ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๐
 พ.อ.สามารถ อุไรวรรณ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑๔ ต.ค. ๒๕๔๐ - ๒๕ เม.ย. ๒๕๔๕
 พ.อ.เอนก อินทร์อำนวย
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๒๕ เม.ย. ๒๕๔๕ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๕
 พ.อ.พงษ์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๓๐ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๔ พ.ย. ๒๕๔๘
 พ.อ.สุริยันต์ ผาธรรม
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๔ พ.ย. ๒๕๔๘ - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๔๙
 พ.อ.พีรวัฒน์ เปรมศรี
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๒๐ มิ.ย. ๒๕๔๙ - ๑ เม.ย. ๒๕๕๐
 พล.ต.วรากร เพิ่มพูล
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑ เม.ย. ๒๕๕๐ - ๑ ต.ค. ๒๕๕๐
 พล.ต.วิสุทธิ์ เที่ยงตรง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑ ต.ค. ๒๕๕๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓
 พล.ต.ศรายุธ รังษี
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑ ต.ค. ๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖
 พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘
ฮิต: 10193