แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ และพิธีกราบเท้ารับขวัญ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 951
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยลานสาง ต.แม่ท้อ จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1028
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 771
จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 996
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ห้วยน้ำขาว บ.บ่อพง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 760
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทหารใหม่ ผลัด ๒/๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 940
ประชุมคณะกรมการ จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 870
ร่วมพิธีเปิด "กาดนั่งยอง คล้องย่าม" เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 862
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (๑๔ พ.ย. ของทุกปี) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 632
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙/๕๗ โดยกระทรวงแรงงาน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1181