แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ และพิธีกราบเท้ารับขวัญ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 971
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยลานสาง ต.แม่ท้อ จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1044
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 792
จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1016
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ห้วยน้ำขาว บ.บ่อพง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 775
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทหารใหม่ ผลัด ๒/๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 962
ประชุมคณะกรมการ จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 884
ร่วมพิธีเปิด "กาดนั่งยอง คล้องย่าม" เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 878
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (๑๔ พ.ย. ของทุกปี) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 645
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙/๕๗ โดยกระทรวงแรงงาน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1198